Vacanciesसम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम अदेश बमोजिम यस बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मात्र मिति २०७६/०१/२० गते देखि Online फाराम भर्न सकिने ।

1. Registration गर्ने ।

2. यस पछि Login ID प्राप्त हुनेछ | प्रबेशपत्र लिंदा समेत यहि Login ID प्रयोग गर्नु पर्ने भएकोले सो Login ID र Password सुरक्षित राख्नु पर्नेछ | Login ID तथा Password हराएमा "Forget Password ?" मा Click गरी आफ्नो email बाट Recover गर्न सकिनेछ ।

3. Registration पश्चात HRIS अनुसारको आफ्नो कर्मचारी नम्बर "EIN" box मा तथा जन्म मिति "DOB" box मा राखि Load गर्ने ।

4. Registration गरे पछि फाराम भर्ने Main Page मा आवस्यक Field हरू ध्यानपूर्वक भर्ने तथा आवश्यक प्रमाणपत्रहरू attatch गरी Submit गर्ने।

  •  देवनागरी मा नाम लेख्न सिधै आफ्नो Keyboard को Language Setting मिलाइ अथवा सोही field संगै दिइएको Link मा Click गरी खुल्ने Page मा English मा Type गरे पछि Translate भएको नाम Copy गरेर उक्त Field मा Paste गर्न सकिने ।
  •  Upload गर्ने Document हरू उल्लेख भए अनुसारको Format र Size मा हुनुपर्ने छ । साथै Document को Size 1MB भन्दा कम हुनुपर्ने छ र सबै Document स्पष्ट बुझिने तथा Print गर्दा Clear देखिने हुनुपर्ने छ।
  •  दुवै कान स्पष्ट देखिने सादा Background भएको formal passport size को फोटो upload गर्नु पर्नेछ । Selfie तथा अन्य फोटोहरू upload गर्न हुदैन ।

5. फाराम भर्ने क्रममा "कर्मचारी नं." मा tick लगाउने तथा आफ्नो कर्मचारी नं. अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने ।

6. एउटै UserID बाट एक भन्दा बढि Application मा Apply गर्न सकिनेछ ।
  •  हरेक विज्ञापनमा Apply गर्दा Submit गर्नुपुर्व सम्बन्धित पदको लागि चाहिने आवश्यक प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा Attatch गर्नु पर्नेछ ।

7. सम्मिलित हुन चाहेको हरेक Application को छुट्टाछुट्टै Payment गर्नुपर्ने छ।

  •  Application Submit गरेपछि Payment गर्न "view all vacancies" मा Click गर्ने ।
  •  भुक्तानी गर्न आफुले Apply गरेको Application को "Pay" Option मा गइ RBB Mobile Banking बाट Payment गर्न "RBB Mobile Banking" मा Click गर्ने ।
  •  खुलेको Page मा RBB Mobile Banking बाट Login गर्ने (RBB Mobile Banking को GPRS Login ID तथा Password प्रयोग गर्ने) ।
  •  Login भएपछि आफुले RBB Mobile Banking मा Register गरेको Mobile Number मा SMS मार्फत OTP Code आउने छ । उक्त Code Payment गर्न लागिएको web-page मा राखी "Pay" button मा Click गर्ने ।
  •  Payment Success भए नभएको जानकारी Application Form भर्दा प्रविष्ट गरेको Mobile मा SMS प्राप्त हुनेछ । 

8. तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा नगरेको Online दरखास्त फारम रीतपूर्वक भएको मानिने छैन।

9. दरखास्त Approve, Reject वा Cancel भएको जानकारी website मा login गरी हेर्न सकिनेछ तथा Application Form भर्दा प्रविष्ट गरेको Mobile मा SMS प्राप्त हुनेछ ।

10. दरखास्त Reject भएमा एक पटकका लागि आफ्नो UserID बाट Login गरी Application Number मा Click गरी Note अनुसार आवश्यक परिमार्जन गरी Submit गर्न सकिने छ ।

11. झूठा विवरण पेस गरी online दरखास्त फाराम भरेमा वा विवरण अनुसार प्रमाणपत्र अपुग भएमा सो दरखास्त फाराम स्वतः रद्द हुनेछ ।       
1. Form Verification 

  •  Payment "Successful" भर्इ Status "Unverified" रहेका अवेदनहरू क्रमश: Verification हुने प्रकृया मा रहेको र सो Verification कार्य जेष्ठ २० गते सम्म चल्ने छ । 
  •  आफ्नो Form verify भए नभएको जानकारी form भर्दा उल्लेख गरेको मेबाइल नं. मा SMS मार्फत प्राप्त हुने तथा आफ्नो userID र Password प्रयोग गरी login गरेर समेत हेर्न सकिनेछ ।

2. Form "Reject" भएमा एक पटकको लागि सच्याउन सकिने । 
  
  •  Form सच्याउनका लागि आफ्नो userID र Password प्रयोग गरी login गर्ने ।
  •  आफुले Apply गरेको पद को दायां तर्फ "Note" मा Reject भएको कारण उल्लेख हुने ।
  •  Correction का लागि सम्बन्धित Ad. No. मा Click गर्ने ।
  •  खुलेको form मा सच्याउनु पर्ने विवरण सच्याउने तथा थप गर्नुपर्ने सबै documents attach गर्ने अनि Submit गर्ने ।
  •  यसरी पुन: Submit गरेका Form जेष्ठ २० गते सम्म Verify हुने ।

3. प्रवेशपत्र
  
  •  प्रवेशपत्र जेष्ठ २६ गते पछि Download गरी Print गर्न सकिने छ ।
  •  आफ्नो प्रवेशपत्र सम्बन्धित Login बाट Download गरी स्वयंले print गर्नुपर्ने छ ।
  •  परीक्षामा सम्मिलित हुदा प्रवेशपत्र र नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लिर्इ उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

       
Online Application सम्बन्धमा

१. मिति २०७४।०७।१३ सम्ममा दरखास्त फाराम भरि मिति २०७४।०७।१४ गते सम्ममा application slip अनुसार परिक्षा दस्तुर बैंकमा बुझार्इ सकेकेा 
  हुनु पर्नेछ ।

२. Payment verification र form verification "successful" भए नभएकेा एकिन गर्न login गरि applied vacancies मा click गरि हेर्न 
  सकिने छ ।

३. परिक्षा दस्तुर बुझाएका दरखास्त फारामकेा मिति २०७४।०७।२४ गते सम्म payment successful नभएमा पैसा जम्मा गरेकेा सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क 
  गर्नु हुनेछ (आफ्नो login-id र password ले login गरी हेर्दा) ।

४. Payment verification "successful" भएका दरखास्तहरू मात्र form verification हुनेछ ।

५. form verification गर्ने कार्य का लागि केहि समय लाग्नेछ ।

६. सम्लग्न गर्नुपर्ने Information/documents अपुग तथा अस्पष्ट भएमा मात्र form verification मा reject देखिने हुनाले यसरी form verification
  reject देखिएमा note मा लेखिए बमेाजिमका document upload गर्नुपर्नेछ । reject भएमा एक पटक मात्र सच्याउन मैाका दिइनेछ ।

७. login गरी हेर्दा "Rejected" देखिएमा "Application Id" मा Click गरे पछि फाराम भरेकै तरिकाले गलत तथा छुट विवरण/प्रमाणपत्र 
  सच्याउन/थप्न सकिने छ ।

८. परिक्षाकेा सुचना यस बैंकको website www.rbb.com.np र गेारखापत्रमा प्रकाशित भएकेा केहि समय पछि admid card सम्बन्धित login बाट 
  download गर्न सकिने छ ।

९. परिक्षामा सम्मिलित हुंदा admit card र आफ्नो नागरिकताकेा सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिर्इ उपस्थित हुनु पर्नेछ ।